Середа, 21.04.2021, 21:30
Вітаю Вас Гість | RSS

Сайт Глібівської ЗОШ І - ІІ ст.


Путівник по сайту
Категорії розділу
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Статут учнівського самоврядування

СТАТУТ ОРГАНІЗАЦІЇ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ "ТЕМП"

Розділ І.  Загальні положення
1.1. Учнівське самоврядування є добро¬вільним об'єднанням учнів.         
1.2. Учнівське самоврядування є організа¬цією, що складається з людей, створена людьми і для людей. Учні є людьми.        
1.3. Метою учнівського самоврядування є формування в учнів почуття господаря школи, класу, вміння співробітничати на принципах парт-нерства, гласності, демократизму.        
1.4.  Основною мовою спілкування в школі є державна мова — українська. Учнівське само¬врядування дбає про запровадження мови в усіх сферах діяльності школи.        
1.5. Учнівське самоврядування сприяє ви¬вченню мов міжнародного спілкування.        
1.6.  Учнівське самоврядування поєднує за¬конодавчу, виконавчу та судову владу на засадах її поділу.         

Розділ II.  Права, свободи та обов'язки
          
2.1. Усі учні школи є рівними у своїй гід¬ності та правах.        
2.2. Особистість кожного, хто працює чи навчається в школі, є недоторканною і ніщо не по¬винно загрожувати здоров'ю людини, обмежувати її права, ображати честь і гідність.        
2. 3. Образою честі й гідності кожного, хто працює чи навчається в школі, є будь-які дії чи сло¬ва, що принижують честь, гідність іншої людини. 
2.4. Кожен учень має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не по¬рушуються права і свободи інших людей.     
2.5. Кожен учень має обов'язки перед суспільством та школою.     
 Учень зобов'язаний:           
- пройти курс навчання в школі;            
- подати документ, що пояснює його відсутність на уроках;           
- виконувати вимоги вчителів з підготовки до уроків;            
- дотримуватись норм та правил поведінки в школі.         
2. 6. Учень має право, щоб урок закінчу¬вався відразу після дзвінка на перерву.     
2. 7. Учень має право на свободу думки та слова, на вільне вираження своїх поглядів та переконань.       
2.8. Кожен учень має право вільно збира¬ти, зберігати, використовувати та поширювати ін¬формацію усно, письмово або в інший спосіб — на свій вибір. Ця інформація не повинна порушувати честь та гідність кожного, хто навчається чи пра¬цює в школі.       
2. 9. Кожен учень має право обирати про¬філь навчання, факультативи та додаткові занят¬тя, мистецькі гуртки, студії — на свій вибір.      
2.10. Кожному гарантується знати свої права та обов'язки.       
2.11. Кожен учень або працівник школи зобов'язаний неухильно додержуватися Статуту та законів Учнівського самоврядування школи.       
2.12. Кожен має право володіти, корис¬туватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої ді¬яльності.      
2.13. Учні мають право брати участь в управлінні справами Учнівського самоврядування школи, вільно обирати і бути обраними до органів Учнівського самоврядування школи, подати свою пропозицію, вимогу Президентові Учнівського са¬моврядування школи.      
2. 14. Не допускається збирання, зберіган¬ня, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди.      
2. 15. Кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції.      
2.16. Кожен учень школи має право бра¬ти участь у будь-яких сферах шкільного життя, ініціювати будь-які форми цього життя.
  
 Розділ III.  Вибори
                                                             
3. 1. Кандидат в Президенти висувається як групою учнів, так і шляхом самовисування.      
3.2. Кандидатура має бути підтверджена не менше, як десятьма підписами представників, не менше чотирьох класних колективів школи.      
3. 3. Президент обирається таємним голо¬суванням на перервах, до і після уроків у присут¬ності директора школи.      
3. 4. Вибори проводяться на другий рік повноважень президента.      
3. 5. Днем виборів слід вважати третій ві¬второк травня.      
3. 6. Президент обирається простою біль¬шістю голосів учнів класів школи шляхом таємно¬го голосування.     
3. 7. Право бути обраним має право кожен учень 5 – 9  класів школи.    
3.8. Офіційне оголошення результатів виборів Президента Учнівського самоврядування проводиться на наступний день після Виборів — третя середа травня.     
3. 9. Новообраний Президент Учнівського самоврядування вступає на пост з моменту скла¬дання присяги на урочистому засіданні.   
3.10. Президенту вручається посвідчення Президента Учнівського самоврядування.   
3. 11. День оголошення результатів виборів слід вважати святом — Днем Президента. День Президента святкується кожного року у третю середу травня.   

Розділ IV. Структура Учнівського самоврядування   

4 1. Президент – координація і здійснення контролю роботи УС, взаємодія з адміністрацією, педагогічним колективом, громадськими організаціями. 
              Радник комісії «Якість знань», комісія «Якість знань»  – контроль за навчанням в школі, проведення тематичних вечорів, допомога учням, які не встигають.
              Радник комісії «Дисципліна та порядок», комісія  «Дисципліна та порядок» – порядок і дисципліна в школі (чергування, зовнішній вигляд, індивідуальна робота з окремими групами учнів, контроль відвідування учнями школи). 
              Радник комісії «Дозвілля», комісія «Дозвілля» – проведення конкурсів, вікторин, концертів, виставок, дискотек. 
              Радник комісії «Добрі справи», комісія «Добрі справи»  –  допо-магає одиноким літнім людям, ветеранам Великої Вітчизняної та Афганської війн, інвалідам.  
              Радник комісії «Здоров’я та спорт», комісія «Здоров’я та спорт» – заохочує учнів до здорового способу життя. Спортивні змагання, естафети, походи, ігри.
             Радник комісії «Добробут», комісія «Добробут»  – контроль за санітарно-господарським станом класних приміщень, дотриманням графіка чергування.
             Мер класу – координує роботу класу, доводить до класу задачі роботи парламенту.   
4. 2. Мер, радник комісії, склад комісії обира¬ється строком на один рік повноважень.                                                                                           

Розділ V . Рада учнівського самоврядування       

5. 1. Найвищим органом Учнівського са¬моврядування школи є Рада учнівського самоврядування «ТЕМП».    
5.2. Рада учнівського самоврядуваня повинна скликатися не рідше 2-х разів на рік.    
5. 3. На Раді учнівського самоврядування вирішують поточні важливі справи шкільного життя.                                                                                              

Розділ VI. Правління учнівського самоврядування       

6. 1. Правління Учнівського самовряду¬вання є органом влади школярів, що підпорядко¬вується Раді учнівського самоврядування, затверджується лише директором школи.    
6. 2. Обраним до Правління може бути кожен учень, що визнає Статут і дотримується За¬конів школи.    
6. 3. Правління вирішує питання про по¬рушення Законів школи і, в залежності від кіль¬кості і ступеня порушень, накладає стягнення (вибачення, публічне вибачення, відшкодування збитків, повторне чергування, попередження про клопотання, про виключення та інше).    
6. 4. Правління може подати клопотання про захист учня в конфліктній ситуації з виклада¬чем чи працівником школи.    
6. 5. Правління організовує і сприяє орга¬нізації різноманітних шкільних заходів, направ¬лених на покращення умов життя школи.    
6. 6. Правління контролює роботу комісій УС. Правління може бути присутнім на засі¬данні Педагогічної Ради школи.    
6. 7. Мер — це учень, який слідкує за дотриманням учнями, викладачами та праців¬никами школи законів у межах класу, сприяє організації життя класного колективу.    
6. 8. Мера обирає класний колектив, або призначає класний колектив.    
6. 9. Мер звітується перед Пре¬зидентом Учнівського самоврядування, класним керівником, адміністрацією школи.    
6. 10. Члени УС ( радники президента) — керують роботою окремих комісій.  
6.11. Члени правління особисто відпо¬відають за основні напрямки роботи Самовряду¬вання.    
6. 12. Члени правління збирають ідеї учнів своїх класів стосовно роботи Самоврядування і представляють їх на засіданнях УС.     
6. 13. Куратори комісій УС обираються Учнівським самовряду¬ванням з числа вчителів, які дають на це згоду, враховуючи бажання педагогів опікуватися Учнів¬ським самоврядуванням школи.    
6.14. Радники Президента  виконують функції голови комісії УС.    
6. 15. Радник Президента Учнівського са¬моврядування добровільно складає свої обов'язки, або шляхом перевиборів членами Учнівського самоврядування.    
6.16. Радники Президента є його представниками.   
6.17. Один із представників Президента за відсут¬ності Президента виконує його обов'язки (обирається таємним голосуванням всіх радників).    
6. 18. Секретар Президента працює разом із Президентом, опрацьовує порядок зборів Само¬врядування.     
6. 19. Секретар Президента перед збора¬ми збирає усі пропозиції, які мають розглянутися на засіданнях.    
6.20. Секретар Президента протоко¬лює збори, розсилає протоколи зацікавленим особам.     
6. 21. Секретар Президента веде листування.     
6. 22. Секретар Президента збирає письмо¬ві пропозиції, прохання, повідомлення учнів, що надходять до Учнівського самоврядування   

Розділ VII . Президент Учнівського самоврядування    
  
7. 1. Президент є головою Учнівського са¬моврядування школи.    
7. 2. Президент є гарантом прав учнів, ви¬значених законом.    
7. 3. Президент видає укази про створення об'єднань, гуртків, проведення заходів, акцій, які не суперечать Законам чи Статуту, і мають за мету благо школи.    
7. 4. Президент співпрацює з дирекцією згідно Статуту.    
7. 5. Президент може призупинити рішен¬ня правління і домагатися його перегляду.    
7. 6. Президент може бути присутнім на засіданні Педагогічної Ради школи, виступати на захист учнів школи.    
7.7. Президент звітується перед учнями школи на учнівській конференції. Правління може оголосити імпіч¬мент Президенту в разі невиконання Президентом своїх обов'язків і порушень Законів школи.    
7. 8. Президент поводить себе толерантно, суворо дотримується норм культури спілкування.     
7. 9. Президент складає таку присягу:    «Я, (ім'я та прізвище), волею учнів школи об¬раний Президентом Учнівського самоврядування «ТЕМП», заступаючи на цей пост, повністю усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити учням та колективу школи, суворо дотримуватися Конституції України та Ста¬туту школи, сприяти втіленню їх у життя, зміцню¬вати авторитет школи, охороняти права, свободи і законні інтереси учнів школи, гідно нести високе звання Президента Учнівського самоврядування «ТЕМП», сумлінно виконувати свої обов'язки».    
7. 10. Президент планує і веде засідання УС.   
7. 11. Президент розподіляє завдання між членами УС.    
7. 12. Президент виконує функцію зв'язку між учнями й адміністрацією школи, вчителями і місцевою громадою.    
7. 13. Президент виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента Учнів¬ського самоврядування. Повноваження Президента Учнівського самоврядування припиняються достро¬ково у разі відставки або випуску зі школи.   

Розділ VIII.    Прикінцеві положення    
  

8. 1. Статут набуває чинності з дня його прийняття.    
8. 2. День прийняття Статуту Учнівсько¬го самоврядування є загальношкільним святом — Днем Статуту Учнівського самоврядування.  
                                                                                                                
Розділ IX.  Перехідні статті        
                                      
9.1.  Правління коригує Статут Учнівського само¬врядування для  нинішніх та майбутніх поколінь учнів.    
9.2.  Статут є дійсним, поки відповідає сучасній структурі школи.   
9.3.  Статут затверджується правлінням учнівського самоврядування та директором школи.    
9.4.  Всі статті Статуту стосуються кожного учня та працівника школи — без винятків.   

 

Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Квітень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Copyright MyCorp © 2021
Конструктор сайтів - uCoz