Середа, 05.08.2020, 08:17
Вітаю Вас Гість | RSS

Сайт Глібівської ЗОШ І - ІІ ст.


Путівник по сайту
Категорії розділу
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Статут школи (продовження)

Делегати конференції з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

- працівників Школи – зборами трудового колективу;

- учнів Школи другого-третього ступенів – класними зборами;

- батьків, представників громадськості – класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів.

Термін їх повноважень становить 1 рік. Конференція правочинна, якщо в їх роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій.

Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Право скликати конференцію мають голова ради Школи, делегати конференції, якщо за це висловилось не менше третини її загальної кількості, директор Школи, відділ освіти .

Конференція:

- обирає раду Школи, її голову, встановлює термін їх повноважень;

- заслуховує звіт директора і голови ради Школи;

- розглядає питання навчально-виховної, методичної і фінансово- господарської діяльності Школи;

- затверджує основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядає інші найважливіші напрями діяльності Школи;

- приймає рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників.

7.7. У період між конференціями діє рада Школи.

7.7.1. Метою діяльності ради є :

- сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;

- об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку Школи та удосконалення навчально-виховного процесу;

- формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління Школою;

- розширення колегіальних форм управління Школою;

- підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу;

- сприяння покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню навчального закладу.

7.7.2. Основними завданнями ради є:

- підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю , державними та приватними інституціями;

- визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку Школи та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

- формування навичок здорового способу життя;

- створення належного педагогічного клімату в Школі;

- сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуттю ними соціального досвіду;

- підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно - експериментальної роботи педагогів;

- сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;

- підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;

- ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти;

- стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримці обдарованих дітей;

- зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів та Школою з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

7.7.3. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів ІІ ступенів навчання, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються конференцією Школи.

Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно конференцією.

На чергових виборах склад ради оновлюється не менш, ніж на третину.

 

7.7.4. Рада Школи діє на засадах:

- пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

- дотримання вимог законодавства України;

- колегіальності ухвалення рішень;

- добровільності й рівноправності членства ;

- гласності.

Рада працює за планом, що затверджується конференцією.

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора Школи, власника, а також членами ради.

Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту Школи, доводяться в 7-денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків або осіб, які їх замінюють, та громадськості.

У разі незгоди адміністрації Школи з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.

До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету Школи.

7.7.5. Очолює раду Школи голова, який обирається зі складу ради.

Голова ради може бути членом педагогічної ради.

Головою ради не можуть бути директор та його заступники.

Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямків роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.

Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності Школи, пов’язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

7.7.6. Рада Школи:

- організовує виконання рішень конференцій;

- вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

- спільно з адміністрацією розглядає й затверджує план роботи Школи та здійснює контроль за його виконанням;

- разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту Школи;

- затверджує режим роботи Школи;

- сприяє формуванню мережі класів Школи, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

- приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників Школи золотою медаллю “За високі досягнення у навчанні ” або срібною медаллю “За досягнення у навчанні ” та нагородження учнів похвальними листами “За високі досягнення у навчанні” та похвальними грамотами “За особливі досягнення у вивченні окремих предметів”;

- разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;

- заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

- бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;

- вносить ініціативу щодо проведення доброчинних акцій;

- вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозицій щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

- ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;

- сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;

- розподіляє й контролює кошти фонду загального обов’язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням ;

- розглядає питання родинного виховання;

- бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально - економічних умовах;

- сприяє педагогічній освіті батьків;

- сприяє поповненню бібліотечного фонду, передплаті періодичних видань;

- розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти учнями;

- організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;

- розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи навчального закладу;

- може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямків роботи.

Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою.

7.8 При Школі за рішенням конференції можуть створюватися і діяти піклувальна рада, учнівський комітет, батьківський комітет, методичні об’єднання, комісії, положення про які розробляє й затверджує профільне міністерство України.

7.9. Піклувальна рада вживає заходів до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази Школи, залученню додаткових джерел фінансування, поліпшення умов для організації навчально-виховного процесу, стимулювання творчої праці педагогічних працівників.

 

7.10 Піклувальна рада формується з представників місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян, у тому числі іноземних.

Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах (конференції) Школи шляхом голосування простою більшістю голосів.

7.11. У Школі можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

VІІІ. Матеріально-технічна база

та фінансово-господарська діяльність

8.1. Матеріально-технічна база Школи включає будівлі, споруди, земельні ділянки, комунікації, обладнання, транспортні засоби, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі школи .

8.2. Майно Школи перебуває у спільній комунальній власності територіальних громад сіл, селища, міста Вишгородського району в особі Вишгородської районної ради та закріплене за Школою на праві оперативного управління. Будь-які дії щодо майна школи ( відчудження, списання і т.д., в тому числі укладання будь-яких правочинів щодо майна закладу, на підставі яких виникають права і обов’язки), Школа здійснює відповідно до порядку, встановленого Засновником.

8.3 Школа відповідно до чинного законодавства України користується землею, іншими природними ресурсами й несе відповідальність за дотримання вимог та норм їх охорони.

8.4. Фінансування закладу здійснюється його Засновником або Органом управління відповідно до чинного законодавства.

8.5. Фінансово-господарська діяльність закладу здійснюється відповідно до Бюджетного кодексу України , Законів України "Про освіту" "Про загальну середню освіту" та інших чинних нормативно-правових актів на основі його кошторису.

8.6 Джерелами формування кошторису Школи є:

- кошти бюджету в розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі державних стандартів освіти;

- кошти фізичних, юридичних осіб;

- кошти, отримані за надання платних послуг, здачі вторинної сировини згідно з чинним законодавства України;

- доходи від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;

- благодійні внески юридичних і фізичних осіб;

- інші джерела надходження коштів, не заборонені законодавством України.

8.7 Школа має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інших матеріальних ресурсів, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

8.8. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в Школі визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади. Бухгалтерський облік здійснюється централізованою бухгалтерією.

8.9. Школа не проводить розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та повязаних з ними осіб.

8.10. Звітність про діяльність Школи ведеться відповідно до чинного законодавства України.

 

ІХ. Міжнародне співробітництво

9.1. Школа за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

9.2. Школа має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

Х. Контроль за діяльністю навчального закладу

10.1. Державний контроль за діяльністю Школи здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти .

10.2. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, Державна інспекція навчальних закладів, власник та відповідний орган управління освітою.

10.3. Основною формою державного контролю за діяльністю Школи є атестація, що проводиться не рідше 1 разу на 10 років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

10.4. У період між атестаціями проводяться перевірки (інспектування) Школи з питань, пов’язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2 разів на рік.

Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться його власником відповідно до законодавства.

ХІ. Реорганізація або ліквідація школи

11.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію Школи приймає Засновник.

Реорганізація Школи відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення.

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Засновником або Органом управління, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходить повноваження щодо управління школою.

 

11.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно школи, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику.

11.3. У випадку реорганізації права та обов’язки Школи переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства України або визначених навчальних закладів.

11.4. У разі припинення Школи (у результаті її ліквідації, злиття,поділу, приєднання або перетворення) активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям, відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

Прикінцеві положення

З питань, неврегульованих Статутом, школа керується чинним законодавством України.

Якщо одне з положень Статуту буде визнано не дійсним. Це не торкається решти його положень.

Якщо одне із положень Статуту в зв’язку із внесенням змін до законодавства стає таким. Що йому суперечить. Засновник застосовує норми, передбачені новим законодавством та зобов’язується внести відповідні зміни до Статуту.

Внесення змін і доповнень до Статуту здійснюється за відповідним рішенням Засновника та реєструється у встановленому порядку.

Контроль за діяльністю Школи та відносини його з органами місцевого самоврядування здійснюється згідно з чинним законодавством України.

 

 

Голова ради Р.М.Кириченко

Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Серпень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Copyright MyCorp © 2020
Конструктор сайтів - uCoz