Середа, 17.07.2019, 08:18
Вітаю Вас Гість | RSS

Сайт Глібівської ЗОШ І - ІІ ст.


Путівник по сайту
Категорії розділу
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Статут школи

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Вишгородської районної
ради від 15 грудня 2016 № 194-15-
VІІ
 

Голова районної ради

Р.М.Кириченко

наказом відділу освіти Вишгородської районної державної адміністрації Київської області
від __________№______

 

Начальник відділу освіти

Т.В.Фороща

 

 

СТАТУТ

Глібівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів

Вишгородської районної ради Київської області

(нова редакція)

 

Ідентифікаційний код 20583707

 

м. Вишгород

2016

І. Загальна частина

1.1. Глібівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Вишгородської районної ради Київської області (далі Школа) - загальноосвітній навчальний заклад що забезпечує реалізацію права громадян на здобуття загальної середньої освіти в обсязі Державного стандарту.

Засновник та власник Школи є Вишгородська районна рада (далі Засновник).

1.2. Місцезнаходження Школи:

07333 Київська область, Вишгородський район

с. Глібівка, вулиця Соборна, 16.

1.3. Школа є юридичною особою, може мати самостійний баланс, рахунки в установах банків України, має печатку, штамп, ідентифікаційний номер, власну символіку. Школа діє на підставі Статуту, затвердженого відділом освіти Вишгородської районної державної адміністрації (далі – Орган управління), Засновником та зареєстрованого в установленому порядку

1.4. Школа заснована на спільній комунальній власності територіальних громад сіл, селища, міста Вишгородського району, має статус комунального закладу, підпорядкована засновнику, відділу освіти Вишгородської районної державної адміністрації (далі Органу управління), Департаменту освіти і науки Київської обласної держадміністрації, Міністерству освіти і науки України. Фінансування закладу здійснюється його Засновником згідно з чинним законодавством України.

 

1.5. Школа керується у своїй діяльності Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, цим Статутом, рішеннями Власника та Органу управління.

1.6. Головною метою Школи є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти та створення оптимальних умов для інтелектуального, морального, фізичного розвитку учнів, їх саморозвитку та самореалізації на основі об'єднання зусиль педагогів, батьків, громадськості.

1.7. Головними завданнями Школи є:

- забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;

- виховання громадянина України;

- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

- формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості; особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

- виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

- розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

- реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

- виховання свідомого ставлення до свого здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;

створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.

1.8. Школа самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та цим Статутом.

1.9 Школа несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

- безпечні умови освітньої діяльності;

- дотримання державних стандартів освіти;

- дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

- дотримання фінансової дисципліни.

1.10. У Школі визначена українська мова навчання.

З урахуванням освітніх запитів населення, кадрового забезпечення та матеріально-технічної і методичної бази Школа організує навчання в старшій школі за профільними напрямами, які щорічно визначаються в робочому навчальному плані Школи.

 

1.11. Школа має право:

- проходити в установленому порядку державну атестацію;

- визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу;

- визначати варіативну частину робочого навчального плану;

- в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

- спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

- використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

- оперативно управляти рухомим і нерухомим майном згідно з законодавством України та цим Статутом;

- отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

- власні надходження використовувати відповідно до чинного законодавства України;

- встановлювати форму для учнів;

- надавати приміщення для занять гуртків, клубів, спортивних секцій з метою розвитку творчих здібностей учнів, забезпечення їх фізичного здоров’я на підставі угоди про співробітництво;

- здійснювати інші види діяльності, що не заборонені законодавством України і сприяють розвитку закладу та реалізації його мети;

- розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів.

1.12. Школа є двохступеневим загальноосвітнім навчальним закладом :

І ступінь – початкова школа 1-4 класи,

ІІ ступінь – основна школа 5-9 класи.

1.13. Для розвитку здібностей, обдарувань дітей можуть створюватися класи з поглибленим вивченням окремих предметів, які забезпечують поглиблене вивчення одного або кількох базових навчальних предметів.

1.14. У Школі можуть створюватись та функціонувати методичні об’єднання вчителів, творчі групи, психологічна, методична служби, наукові та інші об’єднання учнів, учителів, батьків.

1.15. Індивідуальне навчання у Школі організовуються відповідно до положень про індивідуальне навчання .

1.16. Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечуються засновником, місцевим органом державного управління і здійснюються медичною сестрою школи.

1.17. Взаємовідносини Школи з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

1.18. Наповнюваність класів, груп та їх поділ при вивченні окремих предметів навчального плану визначається Міністерством освіти і науки України.

1.19. Класи у закладі формуються за погодженням з органом управління освітою згідно з нормативами їх наповнюваності, встановленими чинним законодавством України, з урахуванням наявності приміщень, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам для здійснення
навчально-виховного процесу, та відповідно до кількості поданих заяв про зарахування до закладу

1.20. Школа є неприбутковим закладом та внесена до реєстру неприбуткових організацій органом Державної фіскальної служби.

ІІ . Зарахування учнів до Школи та їх відрахування

2.1. За Школою закріплюється відповідна територія обслуговування. Школою до початку навчального року беруться на облік учні, які мають його відвідувати.

  1. Зарахування учнів до загальноосвітніх класів Школи здійснюється без проведення конкурсу і, як правило, відповідно до території обслуговування. Зарахування учнів до класів з поглибленим вивченням окремих предметів здійснюється за згодою батьків та із урахуванням думки вчителів, на конкурсній основі в порядку, встановленому МОН.

2.3. Директор Школи зобов’язаний вжити заходів до ознайомлення дітей та їх батьків або осіб, які їх замінюють, з порядком зарахування до Школи, цим Статутом, правилами внутрішнього розпорядку та іншими документами, що регламентують організацію навчально-виховного процесу.

2.4. Зарахування учнів до Школи здійснюється, як правило, до початку навчального року за наказом його директора.

 Для зарахування учня до Школи батьки або особи, які їх замінюють, подають заяву, копію свідоцтва про народження дитини, медичну довідку встановленого зразка, особову справу (крім дітей, які вступають до першого класу). 
 2.5.До першого класу зараховуються, як правило, діти з шести років.

2.6. Іноземні громадяни та особи без громадянства зараховуються до Школи відповідно до законодавства України та міжнародних договорів.

2.7. Переведення учнів Школи до наступного класу здійснюється у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

2.8. У разі вибуття чи переходу учня до іншого навчального закладу для здобуття загальної середньої освіти батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу заяву із зазначенням причини переходу та довідку, що підтверджує факт зарахування дитини до іншого навчального закладу.

 2.9. Рішення про відрахування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, приймається лише за згодою органів опіки та піклування. За сприянням органу управління освітою такі діти переводяться до іншого навчального закладу.

ІІІ. Організація навчально-виховного процесу

3.1. Школа планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного, річного, щомісячного, щотижневого планів.

У плані роботи відображаються найголовніші питання роботи Школи, визначаються перспективи його розвитку. План роботи обговорюється педагогічною радою, затверджується спільно адміністрацією та радою Школи.

3.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання. Робочий навчальний план Школи затверджується відповідним органом управління освітою.

 3.3. Школа забезпечує відповідність рівня загальної середньої освіти державним стандартам освіти, єдність навчання і виховання. 
 3.4. Школа працює за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф МОН, і забезпечує виконання навчально-виховних завдань на кожному ступені навчання відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей.
 3.5. Школа обирає форми, засоби і методи навчання та виховання відповідно до Законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту" та свого статуту з урахуванням специфіки закладу, профілю та інших особливостей організації навчально-виховного процесу.
 3.6. Навчально-виховний процес у школі здійснюється за груповою та індивідуальною формою навчання.
 3.7. У класах з поглибленим вивченням окремих предметів навчально-виховна робота поєднується з науково-методичною, науково-дослідною та експериментальною роботою. 
 3.8. У Школі для учнів за бажанням їх батьків або осіб, які їх замінюють, за наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу можуть створюватися групи продовженого дня. 
 Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора Школи на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють). 
 Режим роботи груп продовженого дня розробляється відповідно до Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу, ухвалюється педагогічною радою і затверджується директором Школи.
 3.9. Школа приймає рішення про створення класів з поглибленим вивченням предметів, спеціальних та інклюзивних класів для навчання дітей з особливими освітніми потребами за погодженням з відповідним органом управління освітою.
 3.10. Школа може виконувати освітні програми і надавати платні послуги на договірній основі згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України. Порядок надання платних послуг затверджується МОН за погодженням з Мінфіном та Мінекономрозвитку. 

 

3.11. Структура навчального року (тривалість навчальних занять, поділ на чверті, семестри та режим роботи) встановлюються Школою в межах часу, передбаченого робочим навчальним планом, за погодженням з відповідними органами управління освітою.

Навчальний рік у Школі поділяється на семестри, починається 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.

 3.12. Загальна тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш, як 30 календарних днів.

3.13. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється, крім випадків, передбачених законодавством України.

3.14. Залучення учнів до видів діяльності, не передбачених навчальною програмою та робочим навчальним планом закладу, дозволяється лише за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють.

3.15. Тривалість уроків у закладі становить: у 1-х класах – 35 хвилин, у 2-4-х класах – 40 хвилин, у 5-11-х – 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з управлінням освіти та територіальною установою державної санітарно-епідеміологічної служби.

3.16. Для учнів 5-9-х класів допускається проведення підряд двох уроків з одного предмета під час лабораторних і контрольних робіт, написання творів, а також уроків трудового навчання.

У 5-9–х класах з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів допускається проведення підряд двох уроків з одного предмета інваріантної та варіативної частини.

 3.17. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається відповідно до робочого навчального плану школи на кожен семестр з дотриманням санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується профспілковим комітетом і затверджується директором. 

Тижневий режим роботи Школи затверджується у розкладі навчальних занять.

Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у Школі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

3.18. Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреби в організації активного відпочинку і харчування учнів, але не менш як 10 хвилин, великої перерви (після другого або третього уроку) - 20 хвилин.

3.19. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмета визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням вимого навчальних програм та індивідуальних особливостей учнів. Домашні завдання учням 1-х класів не задаються.

ІV. Оцінювання навчальних досягнень учнів

4.1. У Школі визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання навчальних досягнень учнів, визначеної Міністерством освіти і науки України.Облік навчальних досягнень учнів протягом навчального року здійснюється у класних журналах, інструкції про ведення яких затверджуються Міністерством освіти і науки України.

4.2. У першому класі дається словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів. За рішенням педагогічної ради Школи може надаватися словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів другого класу. У наступних класах оцінювання здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.

4.3. Оцінка за поведінку учнів не виставляється.

4.4. Навчання у 4-х та випускних 9-х і класах Школи завершується державною підсумковою атестацією. Зміст, форма і порядок державної підсумкової атестації визначаються Міністерством освіти і науки України. В окремих випадках учні за станом здоров'я або з інших поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, що встановлюється Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України.

Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів. У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

У разі незгоди учня (його батьків) з оцінкою, він має право звернутися до апеляційної комісії, яка створюється і діє на підставі законодавства України. Результати семестрового, річного оцінювання та державної підсумкової атестації доводяться до відома учнів класним керівником.

4.5. Порядок переведення і випуск учнів Школи визначається Інструкцією про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затвердженою наказом профільного міністерства України.

4.6. Учні початкової школи, які протягом одного року навчання не засвоїли програмний матеріал, за поданням педагогічної ради та згодою батьків (осіб, які їх замінюють) направляються для обстеження фахівцями відповідної психолого-медико-педагогічної консультації.

За висновками зазначеної консультації такі учні можуть продовжувати навчання в спеціальних школах (школах-інтернатах) або навчатися за індивідуальними навчальними планами і програмами за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

4.7. Учні початкової школи, які через поважні причини (хвороба, інші обставини) за результатами річного оцінювання не засвоїли скориговану до індивідуальних здібностей навчальну програму, можуть бути, як виняток, залишені для повторного навчання у тому самому класі за рішенням педагогічної ради та за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

4.8. За результатами навчання учням (випускникам) видається відповідний документ:

- по закінченні початкової школи – табель;

- по закінченні основної школи – свідоцтво про базову загальну середню освіту;

Зразки документів про базову та повну загальну середню освіту затверджуються Кабінетом Міністрів України.

 

4.9. За відмінні успіхи в навчанні учні 2-8-х класів можуть нагороджуватися похвальним листом «За високі досягнення в навчанні».

За відмінні успіхи в навчанні випускникам закладу ІІ ступеня видається свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою.

Порядок нагородження учнів за відмінні успіхи в навчанні встановлюється Міністерством освіти і науки України.

V. Виховний процес у Школі

5.1. Виховання учнів у Школі здійснюється під час проведення уроків, у процесі позаурочної та позашкільної роботи.

5.2. Цілі виховного процесу в Школі визначаються на основі принципів, закладених у Конституції та законах України, інших нормативно-правових актах.

5.3. У Школі забороняється утворення та діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань.

5.4. Примусове залучення учнів Школи до вступу в будь-які об’єднання громадян, громадські, громадсько-політичні, релігійні організації, а також до діяльності в зазначених організаціях, участі в агітаційній роботі та політичних акціях забороняється.

-->

Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Липень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Copyright MyCorp © 2019
Конструктор сайтів - uCoz